Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej 123oczy.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.123oczy.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca to WML Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul. Flisacza 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817193, NIP: 8581872012 oraz REGON: 385004399, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.123oczy.pl.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość).
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. WML Sp. z o.o.  ul. Flisacza 47, 74-100 Gryfino, e-mail: optyk@123oczy.pl, telefon: +48 91 307 92 75.
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 17. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.123oczy.pl/regulamin.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza zamówień,
  3. prowadzenie Konta Klienta,
  4. Newsletter
  5. wgranie pliku z receptą,
  6. informacja o zamówieniu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu linka deaktywującego w obszarze wiadomości Newsletter.
 6. Umowa o świadczenie Usługi wgrania pliku z receptą zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności dostępnej podczas udostępnienia formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Klientowi wgrania pliku zawierającego receptę celem złożenia zamówienia.
 7. Umowa o świadczenie Usługi informacji o zamówieniu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza informacji o zamówieniu dostępnego w zakładce „Zamówienia i zwroty” i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie wyszukiwarki statusu zamówień celem sprawdzenia szczegółów realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia za pomocą przycisku „Przejdź do kasy” lub po rozwinięciu obszaru Koszyk poprzez przycisk „Zamówienie”.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 3. Po przejściu do formularza zamówień, Klient podaje:
  1. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
  2. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, w formularzu zamówień wybiera sposób składania zamówienia poprzez:
  1. Wybór opcji „Login”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. Zaznaczenie opcji „Stwórz konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza wyświetlenie w obszarze formularza zamówień, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 10. Złożone zamówienie może zostać anulowane przez Klienta w ciągu 2 godzin od momentu jego złożenia.
 11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 §5 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 5-20 Dni Roboczych.
 7. O terminie wydania Klient informowany jest w poszczególnych kartach Produktów, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 8. Czas Dostarczenia różni się w zależności od wybranego Przewoźnika i wynosi:
  1. Poczta Polska - 2-3 Dni Robocze,
  2. Paczkomaty Inpost - 2-3 Dni Robocze,
  3. Kurier - następny Dzień Roboczy po wydaniu.
 9. W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu wydania Produktów do 28 Dni Roboczych. Sprzedawca informuje o tym Klienta drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail zamieszczonego w Danych Kontaktowych Klienta.
 10. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 11. Wydanie Produktów odbywa się po wybraniu przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta.
 12. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 13. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 15. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§6 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu -11 1050 1559 1000 0090 8084 2264 (ING BANK ŚLĄSKI),
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności PayU,
  3. kartą płatniczą przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności PayU,
  4. poprzez CA Raty.
 5. Termin płatności należności przypada na chwilę złożenia zamówienia.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu oraz braku wpłaty w terminie 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.
 7. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 §7 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
  4. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

§9 Program 100% Satysfakcji

 1. W ramach programu Sprzedawca umożliwia Klientom zwrot wszelkich zakupionych Produktów w ciągu 15 Dni od chwili ich dostarczenia, jeżeli nie spełniły one oczekiwań Klienta.
 2. Zwrot Produktów w ramach programu „100% Satysfakcji” jest uprawnieniem dodatkowym, niezależnym od prawa odstąpienia od Umowy i w żaden sposób tego prawa nie ogranicza.
 3. Wzięcie udziału w programie polega na przesłaniu Sprzedawcy na adres ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy Produktów, które nie spełniły oczekiwań Klienta, po uprzednim kontakcie mailowym.
 4. Sprzedawca w ciągu 15 Dni Roboczych od otrzymania Produktu zobowiązuje się do zwrotu Klientowi ceny, pomniejszonej o koszty obsługi serwisowej w wysokości:
JEDNOOGNISKOWE BEZBARWNE DO WIDZENIA Z DALEKA ORAZ DO CZYTANIA Z BLISKA:
 1. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILLUX HARD 1,50: 51,01 zł
 2. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK NETLINE SUPER AR (SAR) 1,50: 56,74 zł
 3. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX HVA 1,50: 101,89 zł
 4. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX SHV 1,50: 132,77 zł
 5. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX HVL 1,50: 157,65 zł
 6. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX BLUECONTROL 1,50 (BLUECTRL): 183,25 zł
 7. Soczewki jednoogniskowe Rodenstock COSMOLIT BALANCE 2 1.50: 280,79 zł
 8. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK PERFALIT ROAD 1,50: 348,97 zł
 9. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK NETLINE SUPER AR (SAR) 1,60: 101,11 zł
 10. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX HVA 1,60: 137,09 zł
 11. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX SHV 1,60: 165,97 zł
 12. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX BLUECONTROL (BLUECTRL) 1,60: 206,45 zł
 13. Soczewki jednoogniskowe Rodenstock COSMOLIT Balance 2 xtra cleen 1.60: 317,45 zł
 14. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX HVL 1,60: 228,05 zł
 15. Soczewki jednoogniskowe HOYA ENROUTE  1,60: 396,53 zł
 16. Soczewki jednoogniskowe HOYA SL03 HVA 1,67: 164,80 zł
 17. Soczewki jednoogniskowe SHAMIR GLACIER 1,67: 420,82 zł
 18. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX HVL 1,67: 266,94 zł
 19. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX SHV 1.67: 452,60 zł
 20. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX HVL 1,67: 303,28 zł
 21. Soczewki jednoogniskowe HOYA HILUX BLUECONTROL 1,67: 409,45 zł
 22. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK PERFALIT BALANCE 2 1,67: 276,21 zł
 23. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK PERFALIT BALANCE 2 1.67 X-tra cleen: 315,36 zł
 24. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK COSMOLIT BALANCE 2 1,67: 317,85 zł
 25. Soczewki jednoogniskowe RODENSTOCK  COSMOLIT BALANCE 2 X-tra cleen 1.67: 352,30 zł
 26. Soczewki jednoogniskowe HOYA ENROUTE  1,67: 446,74
 27. Soczewki jednoogniskowe Shamir HMC 1,74: 290,82 zł
 28. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX SHV 1,74: 640,80 zł
 29. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX HVL 1,74: 673,20 zł
 30. Soczewki jednoogniskowe HOYA NULUX BlueControl 1,74: 694,80 zł
 
JEDNOOGNISKOWE PRZECIWSŁONECZNE
 1. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe Shamir HMC 1,56 czarne oraz brązowe: 118,82 zł
 2. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe Shamir Transitions HMC 1,50 czarne oraz brązowe: 226,82 zł
 3. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe Shamir Transitions xtraActive HMC 1,50 czarne: 226,82 zł
 4. Soczewki jednoogniskowe SHAMIR barwione 85% HMCI 1,50 czarne oraz brązowe: 97,22 zł
 5. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe HOYA HILUX SOLIO II HVA 1.55 CZARNE: 218,24 zł
 6. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe HOYA HILUX SOLIO II HVA 1.55 BRĄZOWE: 218,24 zł
 7. Soczewki jednoogniskowe fotochromowe recepturowe HOYA HILUX SOLIO II 1.55 RX CZARNE: 369,87 zł
 8. oczewki jednoogniskowe fotochromowe recepturowe HOYA HILUX SOLIO II 1.55 RX BRĄZOWE: 369,87 zł
 9. Soczewki jednoogniskowe barwione 85% Hoya HiLUX 1.50 HARD (utwardzane) czarne, brązowe 1,50: 97,96 zł
 10. Soczewki jednoogniskowe barwione 85% Hoya HiLUX 1.60 HARD (utwardzane) czarne, brązowe 1,50: 136,84 zł
 
PROGRESYWNE BEZBARWNE
 1. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE HVA 1,50: 369,51 zł
 2. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE SHV 1,50: 412,24 zł
 3. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE HVL 1,50: 448,12 zł
 4. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE BLUECONTROL 1,50: 473,41 zł
 5. Soczewki progresywne HOYA PROGRESSIVE ENROUTE 1,50: 664,45 zł
 6. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE HVA 1,60: 461,43 zł
 7. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE SHV 1,60: 501,21 zł
 8. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE HVL 1,60: 540,90 zł
 9. Soczewki progresywne HOYA AMPLITUDE BLUECONTROL 1,60: 593,98 zł
 10. Soczewki progresywne HOYA PROGRESSIVE ENROUTE 1,60: 798,76 zł
 
 
PROGRESYWNE FOTOCHROMOWE
 1. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE HVA 1,50: 496,02 zł
 2. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE SHV 1,50: 528,42 zł
 3. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE HVL 1,50: 560,82 zł
 4. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE HVA 1,60: 568,38 zł
 5. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE SHV 1,60: 610,50 zł
 6. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE HVL 1,60: 642,90 zł
 7. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE SHV 1,67: 647,22 zł
 8. Soczewki progresywne fotochromowe HOYA AMPLITUDE SENSITY CZARNE HVL 1,67: 679,62 zł
 9. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity HVA 1.50: 287,50 zł
 10. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity HVL 1.50: 326,38 zł
 11. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity HVA 1.60: 480,28 zł
 12. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity SHV 1.60: 504,58 zł
 13. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity HVL 1.60: 528,88 zł
 14. Soczewki fotochromowe HOYA Hilux Sensity BlueControl 1.60: 499,64 zł
SOCZEWKI BIUROWE
 1. Soczewki biurowe HOYA ADDPOWER HVA 1,50 z cylindrem: 256,26 zł
 2. Soczewki biurowe HOYA ADDPOWER HVA 1,50 bez cylindra: 178,50 zł
DWUOGNISKOWE GŁADKIE
 1. Soczewki dwuogniskowe Shamir DUO HMC 1,50: 226,02 zł
 2. Soczewki dwuogniskowe Shamir DUO TRANSITIONS HMC CZARNE 1,50: 442,02 zł

§10 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu, w celu i zakresie o którym informuje przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookiesoraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 5. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 7. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Klient może upoważnić Sprzedawcę do przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

§11 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. W ramach realizacji Umowy Klient upoważnia Sprzedawcę do przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji i może zostać dobrowolnie wypełniona przez Klienta.
 7. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 8. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 9. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 10. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 11. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 12. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:  WML Sp. z o.o.  ul. Flisacza 47, 74-100 Gryfino o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: optyk@123oczy.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres WML Sp. z o.o. ul. Flisacza 47, 74-100 Gryfino, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: WML Sp. z o.o. ul. Flisacza 47, 74-100 Gryfino

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: WML Sp. z o.o. ul. Flisacza 47, 74-100 Gryfino

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta: 

Nr telefonu Klienta:  

Adres e-mail Klienta:  

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamacjęoraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy,
 • adres e-mail.

 

Reklamacja dotyczy:

(prosimy wskazać/opisać właściwe)

 • Umowy Sprzedaży z dnia:
 • Produktu:

 

 • Umowy o świadczenie innej Usługi:

 

 • inne:

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: 

 

Opis problemu:

 

Żądanie reklamacji:

(prosimy wskazać właściwe żądanie)

 • usunięcie wady Produktu lub Usługi
 • wymiana Produktu na wolny od wad
 • obniżenie ceny Produktu
 • odstąpienie od Umowy

 

Sprzedawca informuje, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Podpis osoby wnoszącej reklamację